A HUN-AVAR-MAGYAR AZONOSSÁG ÉS FOLYTONOSSÁG


A hun-avar-magyar azonosságnak és folytonosságnak számos bizonyítéka van.

A hun-magyar mondák utalnak erre, a csodaszarvas mondában említett Hunor és Magor testvérekkel, de a többi monda is (Isten kardja, a Hadak útja, Emese álma) közös hun-magyar eredetre és hagyományokra utal. Az Emese álma mondában szereplő turul szintén közös hun-magyar jelkép, és ez a monda arra is utal, hogy Árpád apja, Álmos, Atillától származik, de más források is emlékeznek az Árpádház Atillától való származására (Dümmerth Dezső: Az Árpádok Nyomában).

A Kaukázus hegységtől és a Fekete Tengertől északra fekvő őshazájukban élő magyar törzsszövetség ősei a Hunok és az Avarok birodalmai keretében éltek, úgy mint később az ún. “onogur-bolgár” törzsszövetség, vagy a Kazár birodalom hun-utód államaiban. Ez azt jelenti, hogy évszázadokon át a Magyarok szerves részét alkották a Hunok és az Avarok államszervezetének, gazdasági és műveltségi életének. A hun-magyar mondák közös eredet-hagyománya innen származhatott.

Számos régészeti és embertani bizonyíték van arra is, hogy a Hunok és az Avarok azonos fajú turáni népek voltak. Ezt az is alátámasztja, hogy a görög bizánci források arra utalnak, hogy a Hunok és Avarok nyelve azonos volt (Dr. Nagy Sándor : A magyar nép kialakulásának története).

A kárpát-medencei régészeti és embertani feltárások bebizonyították, hogy jelentős avar népességet találtak a honfoglaló Magyarok amikor bejöttek a Kárpát-medencébe, és hogy tulajdonképpen az Avarok és a Magyarok azonos népek voltak (László Gyula: Kettős Honfoglalás). Ez azt is jelenti, hogy a kárpát-medencei magyarság jelentős mértékben a honfoglaló Magyarok és a már előttük itt lévő Avarok egybeolvadásából keletkezett.

Ezekből tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy a hun-avar és avar-magyar azonosság bizonyítékai egyúttal a hun-magyar azonosságot is bizonyítják.

Az avar-magyar kapcsolatokról

Götz László, Keleten Kél A Nap, Első Kötet, II. Könyv, 257. old.:
...Ez esetben nevezetesen az avar-magyar etnikai kapcsolatokról, László Gyula "kettős honfoglalás"-tézisének igen nehezen cáfolható bizonyítékairól.
   Röviden szólva, mind az egykorú írásos források, mind az embertani vizsgálatok, mind pedig a régészet eredményei egyértelműen azt vallják, hogy az avarok nem tűntek el Nagy Károly hadjáratai után, hanem nagy és népes tömbökben megérték a magyar honfoglalást, s összeolvadtak a honfoglalókkal. Egyedül az ún. késő-avar korból 35-40 000 hiteles sírleletünk van. (László Gy.: A "kettős honfoglalás"; ugyanott a vonatkozó irodalom is megtalálható.)
   Lipták Pál vizsgálatai szerint a kora Árpád-kori magyarság embertani képlete lényegében azonos jegyeket mutat a késő avar kori temetők koponyáival. Ő is arra az eredményre jut, hogy igen nagy mennyiségű késő avar népesség keveredett a honfoglaló magyarokkal. (Lipták: A magyarság etnogenezisének paleoantropológiája.)...
   Idézhetnénk ugyanis más "objektív külföldi krónikásokat" is - egykorúakat és maiakat-, akik szerint az avar birodalom felbomlása után a nép nagy tömegei a Kárpát-medencében maradtak (pl. Altheim: Geschichte der Hunnen)...

© HUNMAGYAR.ORG

Vissza